Táncválasztó – Adatvédelmi szabályzat

A Tigrinfo Bt., mint a tancvalaszto.hu tulajdonosa és üzemeltetője, fontosnak tartja a www.tancvalaszto.hu honlapra (továbbiakban: honlap) látogató személyek (továbbiakban: érintett) személyes adatainak védelmét.

1. Az adatkezelő

Név: Tigrinfo Szolgáltató Betéti Társaság
Székhelye: 2000 Szentendre, Vadőr u. 26/B
Cégjegyzékszáma: 22230504-1-13

a továbbiakban: Adatkezelő

Adatvédelemmel kapcsolatos elérhetőségei: , tel.: +36-20/491-0314

2. Az adatkezelés jogalapja

 Az Adatkezelő személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Adatvédelmi tv.), valamint a GDPR 13-19. cikkelyei előírásait betartva, az érintett önkéntes, tájékozott, határozott és teljes körű hozzájáruló nyilatkozata alapján kezel. Jelen Tájékoztató az érintett teljes körű tájékoztatásának minősül.

3. A kezelt adatok köre

A honlapot bárki látogathatja személyes adatok megadása nélkül. 

A tanfolyamra való (regisztráció nélküli) jelentkezésnél az Adatkezelő az érintett által megadott alábbi adatokat kezeli:

-          név

-          e-mail cím 

-          telefonszám

A fent megadott elérhetőségeken kérheti adatai módosítását illetve nyerhet azokba betekintést.

4. Az adatkezelés célja, időtartama

-          Tájékoztatás nyújtása szolgáltatásainkról

-          Szolgáltatásainkkal, híreinkkel kapcsolatos hírlevelek küldése

-          Jelentkezések intézése

-          Felhasználói reklamációk intézése 

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

 Amennyiben az érintett a személyes adatainak törlését kéri, az Adatkezelő 30 napon belül intézkedik ezek törléséről.

5. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat a vele szerződésben álló tánciskoláknak, tánctanároknak adhatja át. Az alábbi adatok csak annak a harmadik félnek kerülnek átadásra, akik az Adatgazda számára a tánctanfolyamot nyújtják. Erre a tánctanfolyamra az Adatgazda a honlapon keresztül jelentkezik, és jelentkezésével elfogadja az adattovábbítást.

6. Az adatbiztonság követelményének érvényesülése

 Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során

-          gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi tv. rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek,

-          védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

7. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

 Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

-          tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

-          személyes adatainak helyesbítését, valamint

-          személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását

Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. További információért olvassa el a GDPR 13-19.
cikkelyeit.
A jogai gyakorlásáért kérjük lépjen kapcsolatba velünk az 1. pontban feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.

 8. Technikai adatok (cookie-k)

 A honlap olyan cookie-kat (sütiket) használ, amelyek kizárólag látogatási statisztikák alapjaként szolgálnak, az érintett számítógépén tárolt információkhoz nem férnek hozzá. A cookie-k személyes adatokat nem kezelnek, nem alkalmasak az érintett azonosítására.

 A honlap az alábbi cookie-kat használja:

-          ideiglenes cookie-k, amelyek a honlap bezárásával törlésre kerülnek

-          állandó cookie-k, amelyek a rögzítés időpontjától számítva egy év múlva kerülnek törlésre

A cookie-kat az érintett bármikor blokkolhatja, illetve törölheti a böngésző megfelelő menüpontjának segítségével. 

A honlap rögzíti az érintett számítógépének internet címét (IP-címét). Ezen adatok nem kerülnek összekapcsolásra más személyes adatokkal, nem alkalmasak az érintett azonosítására. Az IP címek kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

9. Hírlevél

Az Adatkezelő elektronikus hírleveleket küld az e-mail címről azon érintettek számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárulásukat adták.

 Az érintettek a hírlevelek alján található „leiratkozás hírlevélről” linkre kattintva - bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen - leiratkozhatnak a hírlevélről. Ez esetben az Adatkezelő az érintett adatait nyilvántartásából haladéktalanul törli, és az érintett részére hírlevelet a továbbiakban nem közöl.

10. Egyéb

 A Tájékoztató módosításának lehetősége

 Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítsa. Az Adatkezelő az érintett kérésére e-mailben megküldi a mindenkor hatályos Tájékoztatót. Az érintett a honlapnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Tájékoztatót. A Tájékoztató utolsó módosításának idejét a „Frissítés” sor jelzi.

 Jogérvényesítési lehetőségek

 Az érintett adatvédelmi jogainak sérelme esetén a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és az Adatvédelmi tv. alapján bírósághoz (törvényszék), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: +36 (1) 391-1400